امروز : ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
تبلیغات   |   درباره ما   |   تماس با ما
تبلیغات
سامانه پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه سنگسر نیوز
پیش بینی آب و هوا
مهدیشهر
مهر ۱, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۴ ق.ظ
 

صاف
21°C
رطوبت: 18%
سرعت باد: 0 m/s شرقجنوبشرق
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
  • 805
  • 873
  • 3,364,968
  • 1,104
  • 3,697
  • فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

بۆز

احمد صداقتی

نۆ قەدیم نەدیما کۂ خیاط دەبهۆ کۉ دار ئی دونیا شۂ پور دارت. یۉن شۂ پورۉن ئی دکۉم دەنو نێ دەم دەست کار می کەرت. کۂ رۉ یۉن خیاط ئی کۂ بۆز برشیند کۉ هەر رۉ سۆب نی شەت دۂ بەدۉشهن تا ئنۉن خۉراک یی رەنگۂ بەبهۉ. قرار ببهۆ هەر رۉ یۉن کاتا کۂ تنی بۆز دۂ بەبرهن صەحرا بچارن هن ۉ نمۆسەر تۆولۂ رێ وگاردن هن. ئوۆلمین رۉ مەستەرین پور یی نۆوبەت بهۆ. بۆز دۂ بوەرت چەمند دلۂ سیر بچارنێ تا نمۆسەر ببهۆ، بۆز دۂ بوات: “سیر واووهێ؟”

می ها:” ها، ئەدەر مە بخارت هە کۉ مە پتوم دلۂ کۂ وەلگ یی مەچی هێین جگا نمونی هە.”

کۆتۂ ئی بوات:” ئسۂ کۉ یۉن وێری هە ئەچین کێ رێ بەشهۉن.”

بۆز یی رەسنگ دۂ دەست گێرت ۉ کێ رێ بمهێ ۉ نی دۂ تۆولۂ یی دەنو کەرت ۉ بمهێ ئتاق پشێ یی پرۉن. پشێ واپۆرس هێ:” کۆتۂ! بۆز خاریوو سیر واوهۂ؟”

بوات:” ها، ئەدەر بخارت هە کۉ ئەچین کۂ وەلگ یی مەچی هێین نی پتوم جگا نۂ.”

پشێ خاطەرجەم بەبهۉ خاطەر، تۆولۂ یی دەنو شهۆ ۉ بۆز مۉن واپۆرس هێ:” سیر واوو هێ؟”

بۆز ئی وگاردنێ:” چۂ سیرواوێتن یی، مەگەر سەنگ ۉ کلۉف دلۂ واش پێیدا بۉندهۂ کۉ بەخۉرهی ۉ سیر واوهو؟ مە دۂ بوەرت کلۉف ۉ سەنگ دلۂ دوەست. هەر چێ بگەردی هی واش بەنگ نگێرت بەخۉرهی.”

پشێر ئی جێل سەراوەرت ۉ نیم گەز دۂ وگێرت دیم پورئی، کۉ  ئێی  درواژن! مەگەر مە تە دۂ نوات حێیوۉن دۂ بەبهۂ سیرواکۂ، یۉن وێری مە مۉن حەرف ئشنۆوندهێ؟ حێیوۉن دۂ  وشۉن وهاشت هە ۉ ئسۂ درۉ هێین دیندهێ؟

پور بمهێ حەرف دێین هۂ، پشێ نێ خرمۆسێ ۉ هەوار بهێت:” یالا‌! مە کێ بەربەشۂ.” پور بشهۆ.

سبای دومین پور ئی نۆوبەت ببهۆ. خیاط ئی بوات:” جۉنی! تۆ ئەچین تە برێ یی وێری نەکرهێ. یۉن حێیوۉن دۂ بەبۂ سۆوز دلۂ بچارن با خاریوو سیرواوهۉ.”

پور ئی بات:” ما چەش یی سەر!”

بۆز دۂ ببەرت تا نمۆسەرخەسیل دلۂ بەست. خۆروازەرد واپۆرس هێ:” سیر واووهێ؟ ئەگەر سیر واووهێ کێ رێ بەشهون؟”

می ها:” ها، ئەدەر سیر واووهی کۉ وەختی واش دۂ وێتیندهی مە حال برەم خۉریندهۂ.”

کۆتۂ کێ رێ بمهێ ۉ بۆز دۂ تۆولۂ یی دەنو کەرت. خیاط واپۆرس هێ:” جۉنی! بۆز سیر واوهۂ؟”

بوات:” ها، ئەدەر بخارت هە کۉ وەختی واش دۂ وێتیند ها نی حال برەم خۉریند هۂ.”

وگاردنێ :” با بەشهو ئشترێ نی مۉن واپۆرسهی.”

خیاط تۆولۂ یی دەنومهێ واپۆرسێ:” بۆز، سیر واووهێ؟”

می ها:” چۂ چەم سیر واوهو؟! مەگەر رەز یی کەلۂ یی دیم واش سۆوز هاوۉندهۂ کۉ ئە بەخۉرهی سیرواوهو؟ مە دۂ ببەرت کەلۂ یی دیم بەست. مە یۉن ترا نۆترا تۆک دمالنێ هۆوچو مە گیر هنارسێ بەخۉرهی.”

پشێ جێل سەرت. نیم گەز دۂ وگێرت دیم پور ئی، کۉ ئێی درواژن! مەگە مە تە دۂ نوات حێیوۉن دۂ سیر واکۂ، یۉن وێری مە مۉن حەرف ئشنۆوند هێ؟ حێیوۉن دۂ وشۉن وهاشتە ئسۂ درۉ هێین دیندهێ؟ پور تا بمهێ حەرف دێینهۂ پشێ نێ خرمۆس هێ ۉ هەوار بهێت:” یالا، تۆ هێین مە کێ بەربەشۂ.” کۆتۂ هێین بشهۆ.

وگەردێ رۉ شۂمین پور یی نۆوبەت برسهێ، کەستەرین پور. خیاط ئی بوات:” جۉنی جۉن! تۆ ئەچین نهۉن دوۉن یی وێری نەکرهێ، حێیوۉن دۂ بەبۂ بەعد ئەز دو رۉ ئی با سیر بەچەرهۂ.”

پور ئی بات:” چەش” بۆز دۂ صەحرا بەرت ۉ سۆوز دلۂ کەرت ۉ بوات:” تا بکندهێ بەچەر.”

بۆز تا نمۆسەر بچەرهۂ. نۆ گودەر کۆتۂ ئی بات:” ئەگەر سیر واووهێ کێ رێ بەشهون؟”

می ها:” ها، ئەدەر سیر واووهی کۉ ئەچین واش ئی مەدەل دۂ بژی هە.”

نێ بوات:” ئسۂ کۉ یۉن وێری هە کێ رێ بەشهون.”

بۆز یی رەسنگ مۆسهێ ۉ نی دۂ کێ رێ بیارت ۉ باز خیاط پور مۉن واپۆرس هێ:” پور جۉن، بۆز سیر واوهۂ؟”

بوات:” ها، ئەدەر کۉ واش ئی نی دەل دۂ بژی هە.”

می ها:” باز هێین ئەز خۆد کرهی، نی مۉن واپۆرس هی.”

بشهۆ تۆولۂ بۆز مۉن واپۆرسهێ:” سیر واوو هێ؟”

می ها :” مەگە لۆوبار یی وۆ واش داندهۂ کۉ ئە بەخۉرهی سیر وابهو. تە پور ئی ئارۉ مە دۂ لۆوبار یی لۆو دوەست، مە واش ۉ سۆوز یی رەنگ دۂ ندی.”

پشێ دارۉوار گەردهێ ۉ یۉن پور دۂ هێین نهۉن دوۉن وێری کێ بەربکەرت.

ئسۂ خیاط بمۉنی هە ۉ بۆز. سبانرۉ بۆز دۂ بات :” ئارۉ ئەچین ئە ئشترێ تە دۂ بیابۉن رێ بندهی. واش دلۂ تە دۂ سەر دیندهی تا حسابی تەل بەربەبرهۂ.”

 بۆز دۂ بوەرت بیابۉن یی چەمند دلۂ، نۆ جگا ئی کۉ تاژۂ واش وشتێر دارت، سەر بدێ. تا ئێوار رێ بۆز بچەرهۂ. نۆ گودەر خیاط ئی بات :” سیر وابوهێ؟”

می ها :” ها، ئەمزین سیر واووهی کۉ تا کۂ هەفتۂ ئی دیگەر مە دۂ واش هوۆس نەکندهۂ.”

خیاط خاشال هابهۆ ۉ بۆز دۂ کێ رێ بیارت ۉ تۆولۂ یی دەنو کەرت. نێ کۉ ئامۆختۂ ببێبهۆ بۆز مۉن خەبەر بگیرهۂ، بشهۆ تۆولۂ بەربەشهۉ گودەر بۆز مۉن واپۆرس هێ کۉ نە ئارۉ سیر واووهۆ.

بۆز هێین کۉ درۉ ئامۆختۂ ببێبهۂ، وگاردن هێ :” چۂ جور سیر واوێتنی؟ مەگە شۉرکات دلۂ واش بەرئیندهۂ کۉ بەخۉرهی ۉ سیر وابهو.”

خیاط دۂ مات ئی ببەرت. تاژۂ سەرساب ببهۆ کۉ بۆز ئی ئوۆل تا سێی درۉ دی هە ۉ نێ خاطەر، کاتۉن دۂ بی خۆدی کێ بەربکەرت هە. دیم بۆز ئی کەرت :” صەرب هاکۂ، بەدجنس ئی درواژن! مە کاتۉن دۂ بیابۉن مەرگ کندهێ. تە مژد دۂ تەیندهی. کۂ بلا تە سەرئاورهی کۉ تا دونیا دونیا هە تە سەرگوزەشت دۂ ویر دارهن ۉ کاغۂ بۂ هاسنەک بەمیسهن.”

سبای سۆب دلی بمهێ، وۆ بیارت، بۆز یی کەلۂ دۂ تەرکەرت. ئەندرۆو کۂ تیژۂ ئستەر مۉن نی کەلۂ دۂ تەتراش کەرت. پیندەر کەف دەست کۉ دکۆل موی ندارهۂ. نۆ گودەر شلاق دۂ وگێرت ۉ نی جۉن سەرت ۉ حسابی ورەت. بۆز قەلقرەش سەرت ۉ نی دەل قۉندئمهێ ۉ قێیز رێ میخ دۂ بوۆت ۉ بەربپەرهۂ ۉ بۉریت کۉ بۉریت.

کاتا بشهۉ، بۆز بشهۉ، خیاط بوۉن هێ ۉ نێ خۆلی کێ ۉ خۆلی دکۉم. سۆب تا نمۆسەر دکۉم دەنو نێ دەل سۆ بهۆ ۉ ئشتۉن مۉن حەرف میژێ ۉ دلۂ وامی شهۆ. شۆو هێین کێ یی دەنو کۂ گۆش دمی خیزهێ.

ئسۂ کۂ چۉند واتنی کاتۉن یی سەرگوزەشت. مەستەرین پور شۉندهۂ شەهر ئی دیگەر ۉ کۂ مسگەر دکۉم شاگەرد بۉندهۂ.سەخت کارئی مۆسندهۂ ۉ ئشتۉن ئستا دۂ سکۂدارندهۂ تا مسگەری ۉ قەلێی گەری یی چەم ۉ فەند دۂ یاد گیندهۂ.

کۂ رۉ ئیندهۂ ئستا یی پرۉن کۉ نێ دۂ بوارزهۂ بەشهۉ.

ئستا واندهۂ :” چیت بوی هە؟”

نۆ واندهۂ :” دەلتەنگی کندهی، مە خێل هە تە دەست دۂ ماچ کرهی ۉ یۉن شەهر دۂ وهارزهی بەشهو.”

ئستا واندهۂ :” عێیب نداندهۂ. هەرجێ شۉندهێ حەق تە هەمرێ. چۉن ئە تە مۉن راضی بۆهی کۂ کمابریژ ۉ کۂ کەفگیر یادگاری تە دیندهی، با یۉن شەرط کۉ نێ قەدر دۂ بەزۉن هۂ!”

نۆ واندهۂ:” نۆ مەگەر چیچ هە کۉ ئە پیندۂ نێ قەدر دۂ بەزۉن هی.”

” ئەجەلقرابی هە، وەختی کەفگیر مۉن کمابریژ یی دیم دۂ دێینهۂ ۉ بواژهۂ ـ کمابریژ، بەربەریژ ـ هەر چۉند نەفەر مێهمۉن کۉ دارهۂ یی مەچی ،دۆوری دۆوری تام ۉ خۉرەش دلۂ بەرئیندهۂ ۉ سۆرفۂ یی سەر دچینیندهۂ. هەر دۆوری هێین کۉ خۆلی وابهۉ ئشترێ شۉندهۂ کمابریژ دلۂ مەشت هاوۉندهۂ تا نێ ساب سیر وابهۉ.”

کۆتۂ ئی کمابریژ ۉ کەفگیر دۂ وگێرت ۉ ئستا یی دەست دۂ ماچ کەرت ۉ رێ سەرت ۉ ئشتۉن پرۉن بوات :” تمۉم زەحمەت ئی کۉ مەرتۉن ئنجنهن یۉن هە کۉ کۂ لۆقمۂ نۉن گیراورهن ۉئشتۉن تەل مۆسنهن. خدا دۂ شۆکر مە کۂ چی گیراوەرت کۉ تا قیامەت، مە دۂ ۉ مە کاتۉن دۂ ۉ مە زێ ۉ زاکا دۂ وەست هە، تاژۂ ئنۉن سەر دگەردندهۂ ئنۉن پێ یی پەنجۂ بەرشۉندهۂ. خارۂ ببهۆ، وێتەر، یۉن هە بەشهو پشێر یی پرۉن. لابەد نێ دەل هێین هەم وێری مە رێ تەنگ بوی هە، مە رێ هۆوشا سەرت هە ۉ نێ جێل واسەرت هە.” پشێر یی رەج ،دیم ئشتۉن ولایێت رێ سەرت ۉ تا نێ نەقزدیکی، مێهمۉن کۆشۉن کلۉم سرێ ئی برس هێ. کلۉم سرێ یی دەنو ئادم خەلی دەبوهن ۉ هەشکین کۂ گۆش بار برەت بۆ ۉ ئشتۉن شەل ۉ شۉم یی فرک بوهن. نۆ هێین بشهۆ کۂ گۆش پنێست ۉ ئشتۉن کمابریژ ۉکەفگیر دۂ وەرئگێرت. نێ دۆور یی ئادمۉن ئی وەختی بدی نێ هۆوچو بار نەندی هە، نێ رێ دەل بسۉزنێ ۉ نێ دۂ شۉم تارەف کەرت. نێ جواب بدێ :” ئە ئەلا نەخۉندهی،مۉنتاش هەر چێ خا دۂ کار بهۉ، بکندهی خا رێ  خار هاکر هی.”

ئنۉن می ها :” چۂ جور بکندهێ  خارهاکر هۂ؟”

نێ وگاردن هێ :” بکن هین  وێتێ هین.”

ئنۉن بمهۂ نێ دۂ دۆور هاکەرت ۉ نێ هێین کۂ سۆرفۂ وارۉند ۉ کەفگیر دۂ کمابریژ دیم ژێ ۉ بوات :” کمابریژ، بەربەریژ.” نۆ گودەر هەرچێ دەبوهن ئادمۉن مەچی دۆوری، تام ۉ خۉرەش،کمابریژ  ئی دلۂ بەربمهێ تا جا سیر وابهۂ. مەرتۉن وەختی یۉن دۂ بدی ئافا گەردهۂ ۉ خەبەر گۉش بگۉش کلۉمسالار یی گۉش برس هێ. نێ ئشتۉن پرۉن بوات:” هەر جورئی هە پیندۂ یۉن کمابریژ ۉ کەفگیر دۂ نێ مۉن وقاف هی.” صەرب هاکەرت تا جا بخٶت، کۆتۂ هێین بخۆت، نێ سەربۆلین بشهۆ بدی کمابریژ ۉ کەفگیر دۂ دیفار یی دیم وۆورازنی هە، ئشترێ هێین خۆو مەست هە. بشهۆ ئشتۉن ئنبار هەمی نێ جور کمابریژ ۉ کەفگیر بەنگێرت بیارت نێ جگا هۉندێ ۉ نێ ببەرت ئنبارئندێ. سۆب مسافەرۉن هەشکین ئشتۉن بار دۂ جەم هاکەرت ۉ رێ سەرت ۉ نۆ هێین رێ سەرت. نۆ رۉ نمۆسەر کنار برسهێ ۉ کۂراست بشهۆ پشێر یی کێ، بەر بژێ، دەنو شهۆ. پشێ ئی تا نێ دۂ بدی، چەش ئەسورێ دکەرت، نێ سەر کەش گێرت. حال ئەحوال هاکەرت ۉ خدا دۂ شۆکر بوات. پشێ ئی نێ مۉن واپۆرسهێ کۉ کێی دەبۆهە ۉ چۂ کەرت هە ۉ سۆوغات چیت بیارت هە؟

پور ئی بوات :” فلۉن شەهر دەبۆهی ۉ مسگەری کەرتە  ۉ کۂ کمابریژ ۉ کەفگیر هێین تە رێ بیارتە”

می ها :” خاب، مسگەری هێین خارۂ هۉنەر هە. نۉن ۉ نوا دار هە. وەلی سۆوغات ئەچین گیر نیارت کۉ کمابریژ ۉ کەفگیر وگێرتهە بیارتهە؟”

بات :”یۉن کمابریژ ۉ کەفگیر کۂ دونیا ئرزیندهۂ. هەر خۉراک ۉ غذا ئی تە دۂ کار بۉ، کەفگیر دۂ کمابریژ یی دیم ژنندهێ ۉ نێ دۂ هاشمین دیندهێ ، ئانی نەقداوۉندهۂ. تۆ سبای خیش ۉ فامیلۉن دۂ چاشت گال بەدۂ، ئە نێ هۉنەر دۂ تە دۂ هماردنندهی.”

پشێ ئی بوات :” خاب”

سبانرۉ خیش ۉ فامیل پیشین سەر ئی جەم ببهۂ ۉ کۂ یالۂ سۆرفۂ وارۉند ۉ کمابریژ ۉ کەفگیر دۂ سلام ۉ صلوات مۉن بیارت ۉ نێ دۂ هاشمین بدێ، هچ خەبەر ئی نەبهۆ. ئێ! کەفگیر دۂ زەربتەر بژێ، مەحکم تەر بژێ، بدی هۆوچ جواب نەیندهۂ. پور ئی سەرخۉنۂ بسوزێ ۉ پشێر ئی ئۆوقات تەل ببهۆ. خیش فامیل ئنۉن رێ بخوی هۂ ۉ بشهۉ. پور فکر دلۂ شهۆ ۉ بزۉنات کۉ کلۉمسالار ئی نێ کمابریژ ۉ کەفگیر دۂ بژی هە.

ئەما دومین پور. وەختی پشێ یی پرون بەر بشهۆ، بشهۆ کۂ ئاربۉن یی شاگەرد ببهۆ. دەل کار ئی دێ ۉ ئاربۉن یی حۆرمەت دۂ یادارت. چۉند مۆدەت بگزەرهێ، کۂ رۉ ئاربۉن دۂ بوات :” ئەگەر تۆ بوارزهۂ، خەل وەخت هە مە پشێر دۂ ندی هە، نێ رێ دەلتەنگ بووهی، وێتەر ئی هە بەشهو نێ دۂ بوینهی.”

ئاربۉن ئی بوات :” خەلی خارۂ هە، ئە هێین تە مۉن راضی هی ۉ چۉن یۉن چۉند وەخت کۉ مە پرۉن کار کەرتە درەستکار بۆهێ، ئە ‌هێین کۂ خەر تە دیندهی، مۉنتاش تۆ نەپاتی نی دۂ دێنهۂ یا هۆوچو بار کرهۂ.”

پور ئی بات :” یۉن وێری خەر چیچ یی بدەرد خۉندها؟”

ئاربۉن ئی بات :” ها خۉرە، تۆ خەبەر نداندهێ، یۉن خەر، خەری هۆ کۉ ئەرشەفی دمیزندها.”

می ها :” چۂ جورئی؟”

می ها :” پیمۂ کۂ یالۂ چۆرشۆو وارۉنندهێ. نۆ گودەر حێیوۉن دۂ بندهێ نێ سەر وادارندهێ ۉ ئشتۉن راست یی دەست دۂ ژۆو گیندۂ ۉ شۂ رێ  تە دۂ یاددیندهی ورد دۂ خۉنندهێ، نۆ گودەر خەر عەرعەر سرئندها ۉ طلا ریژندها.”

می ها :” مەگەر نی پتۉم ضرابخۉنۂ هە؟”

می ها :” یۉن دۂ ئەچین نەزۉندهی، نی خاصیێت یۉن هە.”

پور خاشال وابهۆ. ئاربۉن یی سەر دۂ کەش گێرت ۉ نێ دەست دۂ ماچ کەرت ۉ دیم ولایێت ئی رێ سەرت. دەست ئی بەر قضا، نۆ هێین مێهمۉن کۆشۉن کلۉم سرێ برسهێ. دەنو شهۆ. خەر یی میخ دۂ ئشتۉن سەربۆلین بکتۉند ۉ مسافەرۉن مۉن ئختلاط هاکەرت تا شۉم یی وەخت ببهۆ. نێ جاونۉن دۂ شۉم دەعوەت کەرت ۉ بی یۉن کۉ ئنۉن دۂ دەفەر بەدێ هۂ تا جواب بەدێ هن، کلۉمسالار دۂ گال بدێ ۉ نێ دۂ بوات کۉ هەرچێ ئنۉن دەل دۂ پیندۂ چی دۂ ئنۉن رێ تەیێ بوین هۂ ۉ نێ رێ هێین کۂ بریۉن باقەلمو بیارهۂ.

کلۉمسالار بشهۆ ۉ بیارت. مۉنتاش دۉست دارت بەزۉن هۂ کۉ یۉن لوطی کۉ یۉن وێری وێلخەرج هە، کی هە. بەعد ئی شۉم ۉ شۆوچەرۂ ئی، وەختی جا بشهۉ،  حساب ۉکتاب رێ بمهێ. کۆتۂ ئی بوات ئنجومۉن پەنێر تا بەشهو تە پول دۂ تەرێ بیارهی.

نێ ئشتۉن خیال کلۉمسالار دۂ نهۉنجێ هۉچیند. خەر دۂ ببەرت خەلوەت جگا، چۆرشۆو وارۉند ۉ ورد دۂ بخۉند، قەتو ئەرشەفی جەم هاکەرت ۉ بمهێ ئشتۉن جگا. مۉنتاش یۉن دۂ بەرنەبەرت کۉ کلۉمسالار ئی شۆوگیر کۉ جا خۆو دەبوهن ئشتۉن تۆولۂ کۂ هەمی نۆجور خەر بیارت نی جگا دوەست ۉ نی دۂ ببەرت ئشتۉن تۆولۂ رێ. سۆب مسافەر رێ سەرت، کۆتۂ هێین رێ سەرت، نمۆسەر کنار برسهێ. پشێ ۉ برێ ئی نێ دۂ بدی خاشال وابهۂ، سەرکەش گیرۉن ۉ حال ئەحوال ۉ دەست ئی ئاخەر پشێ واپۆرسهێ :”خاب، بوا وێتێهی یۉن مۆدەت کێی دەبۆهێ؟ چۂ کەرت هە؟ سۆوغات چیت بیارت هە؟”

می ها :” فلۉن جگا ئار کار کەرت هە ۉ کۂ خەر هێین سۆوغات بیارت هە.”

پشێ ئی بات :” خەر سۆوغات بیارت هە؟ کۂ چی می یارت کۉ ئنجو پێیدا نەبهو، چیز ئی کۉ ئنجو فراوۉن هە، خەر!”

می ها :” یۉن نۆ وێری خەر نۂ، یۉن خەریی خاصیێت یۉن هە ۉ یۉن. تۆ سبای خیشۉن دۂ گال بەدۂ تا ئە یۉن خەر یی هۉنەر دۂ تە دۂ هماردنهی.”

پشێرئی جاونۉن دۂ گال بدێ. مەسین ۉ کەسین جەم ببهۂ. پورئی بناکەرت خەر یی تەعریف هاکەرتێتن. ئندرۆو هسار یی میۉن کۂ یالۂ چۆرشۆو وارۉند ۉ خەر دۂ سلام ۉ صلوات بیارت ۉ راست دەست دۂ ژۆو گێرت ۉ ورد دۂ بخۉند. وەلی هۆوچو فایدۂ ندارت. خەر ئی نە عەر هاکەرت ۉ نە هێین کۂ سۆ پول  دمەشت. پور هیز وابهۆ ۉ پشێ جێل سەرت. خیشۉن ئی مەخسەرۂ کەرت ۉ بشهۉ. نۆگودەر بفەهمهێ کۉ کلۉمسالار ئی خەر دۂ ئالەش هاکەرت هە.

ئسۂ بەشهون شۂمین پور یی رەج. وەخت ئی پشێ ئی نێ دۂ بەربکەرت بشهۆ کۂ شەهر ئی دیگەر چۉتراش دکۉم شاگەردی بێشتهێ. چۉتراشۉن کار ریزۂکاری زیاد داندهۂ، نێ خاطەر نۆ ئشتۉن دو دیگەر برێ ۉن مۉن وشتێر بوۉنهێ. نێ دۂ نێ هەم ولایێتی گاوەخت  یۉن شەهر دلۂ می دی ۉ می شناسی هن ۉ نێ برێ ۉن سەرگوزەشت ۉ بلا ئی کۉ کلۉمسالار ئی ئنۉن سەرئاوەرت بۆهە دۂ نێ رێ تەعریف هامی کەرت. خەل مۆدەت بەعد، کۉ چۉتراشی یی کار دلۂ ئەچین کارگەشتۂ بووهە، کۂ رۉ بشهۆ ئستا یی پرۉن، نێ دۂ سکۂدارت ۉ ئێحترام دۉندهێ، زمین دۂ ماچ کەرت ۉ بوات :” ئستا جۉن، ئەگەر تۆ ئجازۂ هادێ هۂ، مە دەل هەم پشێ رێ تەنگ ببی هە ۉ مە خیال هە بەشهو نێ دۂ بوینهی. دونیا هە خۉرە، نەکرهۂ ئی وەخت ئی نۆ چەش جینجی گیرهۂ ۉ ئەچین مە چەش نێ چەش نەسەرهۂ.”

ئستا ئی بوات :” خارۂ هە. تە دەل ۉ جۉن یی پی مە شاگەردی دۂ هاکەرت هە ۉ ئە هێین خیال داندهی کۂ خارۂ چی تە دۂ یادگار هادێ هی ۉ نۆ هێین یۉن کیسۂ هە کۉ نێ دلۂ کۂ دەستگیرچۉ دەرهە .”

کۆتۂ ئی بوات :” دەستگیرچۉ مە رێ چیت یی بدەرد خۉندهۂ؟”

ئستا ئی بات :” هاو، دەستگیرچۉ چۂ دەرد ئی خۉندهۂ؟ بۂ خدا ئەگەر دونیا دۂ دارهۂ ۉ چۉ ندارهۂ، تە کار زارهە. مەخصوصن یۉن چۉ، هەر جگا ئی گرەفتاری تە رێ پیش ئێهۂ ۉ تە خیال بهۉ ئشتۉن حەق دۂ مطالەبۂ کرهۂ ۉ تە زۉر نەرسهۂ، دەست کیسۂ یی دیم ئندیندهێ واندهێ ـ چۉ بەربیرۉـ نۆ گودەر چۉ بەرئیندهۂ ۉ تا تۆ دەستور نەدێ هۂ طەرەف دۂ دەست ونگیندهۂ ۉ نێ دۂ ئاش ۉ لاش گاردنندهۂ.”

پور خاشال هابهۆ ۉ رێ سەرت. دو برێ ۉن یی وێری، رێ یی سەر مێهمۉن کۆشۉن کلۉمسرێ برسهێ. کۂ گۉشۂ پنێست ۉ کیسۂ ۉ چۉ دۂ ئشتۉن جلۆو هۉندێ ۉ بنا کەرت تەعریف هاکەرتێتن،مەرتۉن نێ دۂ دۆور هاکەرت ۉ کلۉمسالار هێین ئنۉن میۉن دەبهۆ. می ها :” ئادم وەختی یۉن دونیا یی ئەجەلقرابۂ چی ۉن دۂ وینندهۂ یا ئشنۆفندهۂ ئافا گەردندهۂ ۉ نێ دۂ مات ئی بندهۂ. وانهن کۂ جور کمابریژۉکەفگیر وجود داندهۂ کۉ هەر چێ خۆرتنی خا دەل بخاهۂ نێ دلۂ بەرئیندهۂ، یا وانهن کۂ جور خەر دەرهۆ  کۉ وەختی عەرعەر کندها ئەرشەفی دمی زندها. مە ندی هە فەقەط بشنۉندهە، وەلی نۆ چیزئی کۉ یۉن کیسۂ یی دلۂ داندهی، ئنۉن مۉن سەر هە. کلۉمسالار خاشال هاوهۆ ۉ دەل دلۂ بوات: مە کۉ نهۉن دو ۉن دۂ گیرئاوەرتە، یۉن دۂ هێین هەرجور ئی  گیرئاوندهی. صەرب هاکە تا جا بخۆت. بمهێ کۆتۂ یی سەربۆلین، بدی خۆو دەرهە ۉ کیسۂ نێ ژیر کەلۂ یی، یاواشو دەست دیم کیسۂ ئی بەرت کۉ تا نێ دۂ بنجۂ کۉ….

نواژێ کۆتۂ ئی ئشتۉن دۂ بژێ بهۆ بۂ خۆو.تا نێ دەست دیم کیسۂ ئی بشهۆ ، نێ گەل دەست دۂ بگێرت ۉ بوات :” چۉ بەربیرۉ.”

چۉ بەر بمهێ و کلۉمسالار یی سەر ۉ تەن دۂ هۉمالنێ ۉ هۉکتۉند. کلۉمسالار ئی بات :” مە غەلەط کەرت، مە دۂ کارنۂ.”

کۆتۂ ئی بوات :” غەلەط کەرتە ندانهۉن. بەشۂ کمابریژۉکەفگیر ۉ خەر دۂ بیا.”

می ها :” کمین کمابریژ ؟ چیچ یی خەر؟”

بوات :” پەس بەخا.”

کلۉم سالار ئی بدی چۉ رەحم نداندهۂ، بوات :” تەیندهی.”

بوات :” دەقەت بۆ.”

خلاصۂ خەر ۉ کمابریژ دۂ وگێرت ۉ هەمی شۆوکی رێ سەرت ۉ سۆب کنار برسهێ. بەر بژێ. بمهۂ بەر دۂ نێ رێ واکە. پشێ ۉ برێ خاشال هاوهۂ. نێ دۂ دەنو ئاوەرت ۉ جینجی نێست قێی نهار بخارت. پشێ واپۆرسهێ :” خاب، بوا وێتێی کێی دەبۆهێ ۉ چۂ کەرتە؟ سۆوغات چیت بیارتە؟”

می ها :” فلۉن شەهر دەبۆهی ۉ چۉتراشی کارکەرت هە ۉ یێکۂ  حسابی قابەل بار سۆوغات بیارت هە.”

می ها :” چیچ هە نۆ؟”

می ها :” دەستگیرچۉ.”

بوات :” مە بنەمی کرات کۂ شاخۂ دار یی دیم وانجی ۉ دەستگیرچۉ خارهاکرهی کۉ مە رێ دەستگیرچۉ بیارتە؟

می ها :” یۉن نۆ دەستگیرچۉ ئی کۉ تۆ فرک کندهۂ نستهۂ. هەمی یۉن دەستگیرچۉ یی بەرکەت مۉن بهۆ کۉ مە بکرات برێ ۉن کمابریژ ۉ خەر دۂ پەش گیرهی.”

بەعد شرو کەرت سیر تا پیاز دۂ تەعریف هاکەرتێتن. پشێ ۉ برێ خاشال ببهۂ ۉ بوات :”ئسۂ پیندۂ یۉنی ۉن دۂ فامیلۉن دۂ هماردن هۉن تا بەزۉنهن کۉ هەم درۉ نەدی هە.”

پشین خیش فامیل چاشت رێ بمهۂ. مەستەرین پورئی کمابریژ دۂ میۉن کێ ئی ئاوەرت ۉ جاونۉن دۂ چاشت هادێ. ئەندرۆو چۆرشۆو وارۉند ۉ خەر دۂ میۉن ئاوەرت ۉ ئەرشەفی ۉن دۂ ئنۉن میۉن وابەخشهۂ. تا نمۆشۉن بوابەخوی دارت ۉ نۆ گودەر فامیل پێ بهۂ بشهۉ. دومین شۆو کۉ ئنۉن ئشترێ بی هن، هەم وێری هەمۂ چی یی صۆحبەت بهۆ کۉ مەستەرین برێ ئی، با توکو دەل هۆولۂ، ئۆستو واپۆرسهێ :” یۉن کێ یی هەمۂ چی ئشتۉن جگا ئشتیندهۂ، مۉنتاش بۆز دۂ نوینندهی. نە کۉ هۆ؟”

پشێ ئی توکو کاتۉن مۉن خجالەت بهێت ۉ بوات :”ها، نە بەد جنس، درواژن بەربمهۂ. مە هێین نی دۂ سزا برسۉنهێ. نی کەلۂ دۂ بتاشت ۉ خەل بژێ. نە هێین بۉریت. نۆ جور کۉ بشنونده، وینندها بتاشتۂ سەر مۉن بنەکندها ئشتۉن دۉست ۉ تەلخاۉن پرۉن بەشهۉ، بیابۉن کەلۂ دلۂ وارۉنندها ۉ شۉندها کۂ روە گولێ یی دەنو جگا خۉندها. روە وەختی کێ رێ وگەردندها، وینندها گولێ یی تەینێ دو چەش بەل ژنندهۂ ۉ دق نی دۂ تییندهۂ. تەرس یی پی بۉریژندها، رێ یی سەر کۂ ئەش ئی رسندها. ئەش واندها :” ئاشێیخ روە کێی شۉندها؟” واندها:” بمی هی مە گولێ یی دەنو شهو، مە دی کۂ ئەجەلقراب حێیوۉن دەنو دەبهۂ.” ئەش واندها:” وەگەرد بەشهون نی دۂ بەربەکرهۉن.” وەختی وگەردنهن ئەش هێین ترسندها. هەر دو بۉریژنهن. رێ یی سەر کۂ دەندۉنۂ ئی رسنهن. دەندۉنۂ وینندها ئاشێیخ ۉ کەدخدا ( روە ۉ ئەش ) دەرهن بۉریژنهن ئنۉن دۂ واندها:” ئەدەر دیدرا دانهین کێی شۉنهین؟” ئنۉن هێین ئوۆل تا ئاخەر، جادۂ تەعریف کنهن. دەندۉنۂ واندها :” وەگەردهین ، ئە نی شەر دۂ خا سەر کەم واکندهی.” ئنۉن وانهن:” هەم یۉن هێیکەل بتەرسی هۉن، بنەکرات جیک دێین هۉن. تۆ پیندۂ چۂ کرهۂ؟” دەندۉنۂ واندها:” پلپەل دۉنەکو دۂ نواژهین ریزهە، بشکنهین زۉنهین تیژهە!”

ئەش ۉ روە زمین ترا ۉ دەندۉنۂ هوا یی ترا، دیم روە گولێ ئی رێ سەرن هن. ئنۉن، هیز وابێبۂ ۉ رەنگ وپەرێبۂ، گولێ یی دەم ئێشتینهن. دەندۉنۂ ونگ ونگ دەنو شۉندها، کۂ چەرخ هوا یی دلۂ ژنندها. ئەندرۆو  نی کەلۂ یی بتاشتۂ جگا یی میۉن نێرندها ۉ نهۉنجێ دۂ دگەزندها. بۆز یی کەلۂ ئاتەش گیندهۂ ۉ نی دەل نخار گەردندهۂ ۉ نالەش سەرتۂ بەر بپەرندها. وێ یی وێری، کەلۂ بیابۉن دلۂ وارۉنندها ۉ تابسۂ هشکین بەرنەبەرتهۂ کۉ نە چیت ببهۂ ۉ کێی بشهۉ.

کاتا خویێ ‌قەش هاکنهن ۉ پشێ واندهۂ :” هەر جور ئی، مە عۉمر ئەچین سەر هە ۉ ئارۉسبای بشۆبۂهی، وەلی خا یۉن دەستگیرچۉ یی قەدر دۂ بەزۉنهین.”

Boz

No qadimnadimâ kě xyyât dab ho kw dâr ei dunyâ šě pur dârt. Ywn šě purwn ei dkwm danu ne dam dast kâr mikart. Kě rw ywn xyyât ei kě boz bršind kw har rw sob ni šat dě badwš hn tâ ěnwn xwrâk yi rangě bab hw. Qrâr bb ho har rw ywn kâtâ kě tni boz dě babr hn sahrâ bcârn hn w nmosar tovlě re vgârdn hn. Ěvvolmin rw mastarin pur ei novbat bb ho. Boz dě bvart camnd dlě sir bcârn he tâ nmosar bb ho, boz dě bvât : “sir vâvu he?”

Mihâ:” hâ, adar ma bxârt ha kw ma ptum dlě kě valg yi maci heyn jgâ namwni ha.”

Kotě ei bvât:” ěsě kw ywn veri ha acin ke re baš hwn.”

Boz yi rasng dě dast gert w ke re bm he w ni dě tovlě yi danu kart w bm he ětâq

Pše vâpors he:” kotě! Boz xâriu sir vâv hě?”

Bvât:” hâ, adar bxârt ha kw acin kě valg yi maci heyn ni ptum jgâ ně.”

Pše xâtarjam bab hw xâtar, tovlě yi danu bš ho w boz mwn vâpors he:” sir vâvu he?”

Boz ei vgârdn he:” cě sir vâvetn ei, magar sang w klwf dlě vâš peydâ bwnd hě kw baxwr hi w sir vâv hu? Ma dě bvart sang w klwf dlě dvast. Har ce bgardi hi vâš bang ngert baxwr hi.”

Pšer ei jel sarâvart w nimgaz dě vgert dim pur ei, kw ey drvâžn! Magar ma ta dě nvât heyvwn dě babě sirvâkě, ywn veri ma mwn harf ěšnovnd he? Heyvwn dě vššwn vhâšt ha w ěsě drw heyn dind he?

Pur bm he harf deyn hě, pše ne xrmos he w havâr bhet:” yâllâ, ma ke bar bašě.” Pur bš ho.

Sbây dumin pur ei novbat bb ho. Xyyât ei bvât:” jwni! To acin ta bre yi veri nakr he. Ywn heyvwn dě babě sovz dlě bâ xâriu sirvâv hw.”

Pur ei bât:” ma caš yi sar!”

Boz dě bbart tâ nmosar xasil dlě bast, xorvâzard vâpors he:” sirvâvu he? Agar sirvâvu he ke re baš hwn.”

Mihâ:” hâ, adar sirvâvu hi kw vaxti vâš dě vetind hi ma hâl bram xwrind hě.”

Kotě ke re bm he w boz dě tovlě yi danu kart. Xyyât vâpors he:” jwni! Boz sir vâv hě?”

Bvât:” hâ, adar bxârt ha kw vaxti vâš dě vinnd hâ ni hâl bram xwrind hě.”

Vgârdne:” bâ baš hu ěštre ni mwn vâpors hi.”

Xyyât tovlě yi danum he vâpors he:” boz, sirvâvu he?”

Mihâ:” cě cam sir vâv hu?! Magar raz yi kalě yidim vâš sovz hâvwnd hě kw a baxwr hi sirvâv hu? Ma dě bvart kalě yi dim bast. Ma ywn trâ no trâ tok dmâlne hovcu ma gir hnârs he.”

Pše jel sart. Nimgaz dě vgert dim pur ei, kw ey drvâžn! Magar ma ta dě nvât heyvwn dě sirvâkě, ywn veri ma mwn harf ěšnovnd he? Heyvwn dě vššwn vhâšta ěsě drw heyn dind he? Pur tâ bm he harf deyn hě pše ne xr mos he w havâr bhet:” yâllâ, to heyn ma ke bar bašě.” Kotě heyn bš ho.

Vgarde rw šmin pur yi novbat brs he, kastarin pur. Xyyât ei bvât:” jwni jwn! To acin nhwn duwn veri nakr he, heyvwn dě babě baěd az du rw ei bâ sir bacar hě.”

Pur ei bât:” caš.” Boz dě sahrâ bart w sovz dlěkart w bvât:” tâ bknd he bacar.”

Boz tâ nmosar bcar hě. No gudar kotě ei bât:” agar sir vâvu he acin ke re baš hun?”

Mihâ:” hâ, adar sir vâvu hi kw acin vâš ei ma dal dě bži ha.”

Ne bvât:” ěsě kw ywn veri ha ke re baš hwn.”

Boz yi rasng mos he w ni dě ke re byârt w bâz xyyât pur mwn vâpors he:” pur jwn! Boz sir vâv hě?”

Bvât:” hâ, adar kw vâš ei ni dal dě bži ha.”

Mihâ:” bâz heyn az xod kr hi, ni mwn vâpors hi.”

Bš ho tovlě boz mwn vâpors he:” sir vâvu he?”

Mihâ:” magar lovbâr yi vo vâš dând hě kw baxwr hi sirvâv hu. Ta pur ei ârw ma dě lovbâr yi lov dvast, ma vâš w sovz yi rang dě ndi.”

Pše dârwvâr gard he ywn pur dě heyn nhwn duwn veri ke bar bkart.

Ěsě xyyât bvwni ha w boz. Sbânrw boz dě bât:” ârw acin a ěštre ta dě byâbwn re bnd hi. Vâš dlě ta dě sar dind hi tâ hsâbi tal barbabr hě.”

Boz dě bvart byâbwn yi camnd dlě, no jgâ ei kw tâžěvâš všter dârt, sar bde. Tâ evâr re boz bcar hě. No gudar xyyât ei bât:” sir vâbu he?”

Mihâ:” hâ, amzin sir vâbu hi kw tâ kě haftě ei digar ma dě vâš hvos naknd hě.”

Xyyât xâšâl hâb ho w boz dě ke re byârt w tovlě yi danu kart. Ne kw âmoxtě bbeb ho boz mwn xabar bgir hě, bš ho tovlě barbaš hw gudar boz mwn vâpors he kw na ârw sir vâbu ho.

Boz heyn kw drw âmoxtě bbeb hě, vgârdn he:” cě jur sirvâvetni? Magar šwrkât dlě vâš barind hě kw baxwr hi w sir vâb hu?”

Xyyât dě mât ei bbart. Tâžě sarsâb bb ho kw boz ei ěvvol tâ sey drw di ha w ni xâtar, kâtwn dě bixodi ke barbkart ha. dim boz ei kart:” sarb hâkě, badjns ei drvâžn! Ma kâtwn dě byâbwn marg knd he. Kě blâ ta saravr hi kw tâ dunyâ dunyâ ha ta sarguzašt dě vir dâr hn w kâqě bě hâsnak bamis hn.”

Sbây sob dli bm he, vo byârt, boz yi kallě dě tar kart. Androv kě tižě ěstar mwn ni kallě dě tatrâš kart, pindar kafdast, kw dkkol muy ndâr hě. No gudar šllâq dě vgert w ni jwn sart w hsâbi vrat. Boz qaqraš sart w ni dal qwnd ěm he w qeyz re mix dě bvot w bar bppar hě w bwrit kw bwrit.

Kâtâ bš hw, boz bš hw, xyyât bvwn he w ne xoli ke w xoli dkwm. Sob tâ nmosar ne dal so bho w ěštwn mwn harf miž he w dlě vâmiš ho. Šov heyn ke yi danu kě goš dmixiz he.

Ěsě kě cwnd vâtni kâtwn yi sarguzašt. Mastarin pur šwnd hě šahr ei digar w kě msgar dkwm šâgard bwnd hě. Saxt kâr ei mosnd hě w ěštwn ěstâ dě skkě dârnd hě tâ msgari w qaleygari yi cam w fand dě yâd gind hě.

Kě rw ind hě ěstâ yi prwn kw ne dě bvârz hě baš hw.

Ěstâ vand hě:” cit bvi ha?”

No vând hě:” daltangi knd hi, ma xyâl ha ta dast dě mâc kr hi w ywn šahr dě bvârz hi baš hu.”

Ěstâ vând hě:” eyb ndând hě. Har je šwnd he haq ta hamre. Cwn a ta mwn râzi bo hi kě kmâbriž w kě kafgir yâdgâri ta dind hi, bâ ywn šart kw ne qadr dě bazwn hě!”

No vând hě:” no magar cic ha kw a pindě ne qadr dě bazwn hi.”

“ajalqrâbi ha,vaxti kafgir mwn kmâbriž yi dim dě deyn hě w bvâž hě – kmâbriž, barbariž – har cwnd nafar mehmwn kw dâr hě yi maci, dovri dovri tâm w xwraš dlě barind hě w sorfě yi sar dcinnd hě. Har dovri heyn kw xoli vâb ho ěštre šwnd hě kmâbriž dlě mašt hâvwnd hě tâ ne sâb sir vâb hw.”

Kotě ei kmâbriž w kafgir dě vgert w ěstâ yi dast dě mâc kart w re sart w ěštwn prwn bvât:” tmwmi zahmat ei kw martwn ěnjn hn ywn ha kw kě loqmě nwn girâvr hn w ěštwn tal mosn hn. Xdâ dě šork ma kě ci girâvart kw tâ qywmat, ma dě w ma kâtwn dě w ma ze w zâkâ dě vast ha, tâžě ěnwn sar dgardnd hě w ěnwn pe yi panjě bar šwnd hě. Xârě bv ho, vettar, baš hu pšer yi prwn. Lâbad ne dal heyn hamveri ma re tang bvi ha, ma re hovšâ sart ha w ne jel vâsart ha.” pšer yi raj, dim ěštwn vlâyet re sart w tâ ne naqzdiki, mehmwnkošwn klwmsre ei  brs he. Klwmsre yi danu âdm xali dabu hn w haškin kě goš bâr brat bho ěštwn šalwšwm yi frk bu hn. No heyn bš ho kě goš pnest w ěštwn kmâbriž w kafgir dě var ěgert. Ne dovr yi âdmwn ei vaxti bdi ne hovcu bâr nandi ha, ne re dal bswzne w ne dě šwm târaf kart. Ne jvâb bde:” a alâ naxwnd hi, mwntâš har ce xâ dě kâr bhw, bknd hi xâ re xâr hâkr hi.”

Ěnwn mihâ:” cě jur bknd he xâr hâkr hě?”

Ne vgârdn he:” bkn hin vete hin.”

Ěnwn bm hě ne dě dovr hâkart w ne heyn kě sorfě vârwnd w kafgir dě kmâbriž yi dim že w bvât:” kmâbriž, barbariž.” No gudar har ce dabu hn âdmwn maci dovri, tâm w xwraš, kmâbriž yi dlě bar bm he tâ jâ sir vâb hě. Martwn ei vaxti ywn dě bdi âfâ gard hě w xabar gwš bgwš klwmsâlâr yi gwš brs he. Ne ěštwn prwn bvât:” har jur ei ha pindě ywn kmâbriž w kafgir dě ne mwn vqâf hi.” Sarb hâkart tâ jâ bxot, kotě heyn bxot, ne sarbolim bš ho bdi kmâbriž w kafgir dě difâr yi dim vovrâzni ha, ěštre heyn xov mast ha. bš ho ěštwn ěnbâr hami no jur kmâbriž w kafgir bangert biârt ne jgâ hwnde w ne dě ěnbâr ěnde. Sob msâfarwn haškin ěštwn bâr dě jamakart w re sart w no heyn re sart. No rw nmosar knâr brs he w kě râst bš ho pšer yi ke, bar bže, danu šho. Pše ei tâ ne dě bdi, caš asure dkart, ne sar kašgert. Hâlahvâl hâkart w xdâ dě šork bvât. Pše ei ne mwn vâpors he kw key dabo ha w cěkart ha w sovqât cit biart ha?

Pur ei bvât:” flwn šahr dabo hi w msgari karta w kě kmâbriž w kafgir heyn ta re biârt ha.”

Mihâ:” xâb, msgari heyn xârě hwnar ha. nwn w nvâ dâr ha. vali sovqât acin gir niârt kw kmâbriž w kafgir vgart ha biârt ha?”

Bât:” ywn kmâbriž w kafgir kě dunyâ ěrzind hě. Har xwrâk w qzâ ei ta dě kâr bw, kafgir dě kmâbriž yi dim žnnd he w ne dě hâšmin dind he, ani naqdavwnd hě. To sbây xiš w fâmilwn dě câšt gâl badě, a ne hwnar dě ta dě hmârdnnd hi.”

Pše ei bvât:” xâb.”

Sbânrw xiš w fâmil pišin sar ei jam bb hě w kě yâlě sorfě vârwnd w kmâbriž w kafgir dě slâm w slvât mwn biârt w ne dě hâšmin bde, hc xabar ei nab ho. Ey! Kafgir dě zarbtar bže, mahkmtar bže, bdi hovc jvâb naynd hě. Pur yi sarxwně bswze w pšer eyi ovqât tal bb ho. Xišfâmil ěnwn re bxuy hě w bš hw. Pur frk dlě šho w bzwnât kw klwmsâlâr ei ne kmâbriž w kafgir dě bži ha.

Ammâ dumin pur. Vaxti pšer yi prwn barbš ho, bš ho kě ârbwn yi šâgard bb ho. Dal kâr ei de w ârbwn yi hormat dě yâdârt. Cwnd moddat bgzar he, kě rw ârbwn dě bvât:” agar to bvârz hě, xal vaxt ha ma pšer dě ndi ha, ne re daltang bvu hi, vettar ei ha baš hu ne dě bvin hi.”

Ârbwn ei bvât:” xali xârě ha, a heyn ta mwn râzi hi w cwn ywn cwnd vaxt kw ma prwn kâr kart ha drastkâr bo he, a heyn kě xar ta dind hi, mwntâš to napâti ni dě deyn hě yâ hovcu bâr kr hě.”

Pur ei bât:” ywn veri xar cic yi bdard xwnd hâ?”

Ârbwn ei bât:” hâ xwra, to xabar ndând he, ywn xar, xar ei ho kw aršafi dmiznd hâ.”

Mihâ:” cě jur ei?”

Mihâ:” pimě kě yâlě coršov vârwnnd he. No gudar heyvwn dě bnd he ne sar vâdârnd he w ěštwn râst yi dast dě žov gind he w ta dě yâd dind hi vrd dě xwnnd he,

Mihâ:” magar ni ptwm zrrâbxwně ha?”

Mihâ:” ywn dě acin nazwnd hi, ni xâsiet ywn ha.”

Pur xâšâl vâb ho. Ârbwn yi sar dě kaš gert w ne dast dě mâc kart w dim vlâyet ei re sart. Dast ei bar qzâ, no heyn mehmwnkošwn klwmsre brs he. Danu šho. Xar yi mix dě ěštwn sarbolin bktwnd w msâfarwn mwn ěxtlât hâkart tâ šwm yi vaxt bb ho. Ne jâvnwn dě šwm daěvat kart w bi ywn kw ěnwn dě dafar bade hě tâ jvâb bade hn, klwmsâlâr dě gâl bde w ne bvât kw har ce ěnwn dal dě pindě ci dě ěnwn re taye bvin hě w ne re heyn kě brywn buqalmu biâr hě.

Klwmsâlâr bš ho w biârt. Mwntâš dwst dârt bazwn hě kw ywn luti kw ywn veri velxarj ha, ki ha. baěd ei šwm w šovcarě ei, vaxti jâ bš hw, hsâb w ktâb re bm he. Kotě ei bvât ěnjumwn paner tâ baš hu ta pul dě ta re biâr hi.

Ne ěštwn xyâl klwmsâlâr dě nhwnje hwcind. Xar dě bvart xalvat jgâ, coršov vârwnd w vrd dě bxwnd, qattu aršafi jamâkart w bm he ěštwn jgâ. Mwntâš ywn dě bar nabart kw klwmsâlâr ei šovgir kw jâ xov dabu hn ěštwn tovlě kě hami no jur xar biârt ni jgâ dvast w ni dě bvart ěštwn tovlě re. sob msâfar re sart, kotě heyn re sart, nmosar knâr brs he. Pše w bre ei ne dě bdi xâšâl vâb hě, sarkašgirwn w hâlahvâl w dast ei âxar pše vâpors he:” xâb, bvâ vete hi ywn moddat key dabo he? Cě kart ha? sovqât cit biârt ha?”

Mihâ:” flwn jgâ âr kâr kart ha w kě xar heyn sovqât biârt ha.”

Pše ei bât:” xar sovqât biârt ha? kě ci miârt kw ěnju peydâ nab hw, ciz ei kw ěnju frâvwn ha xar!”

Mihâ:” ywn no veri xar ně, ywn xar ei xâsiet ywn ha w ywn. To sbây xišwn dě gâl badě tâ a ywn xar yi hwnar dě ta dě hmârdn hi.”

Pšer ei jâvnwn dě gâl bde. Masin w kasin jam bb hě. Pur ei bnâ kart xar yi tarif hâkartetn. Androv hsâr yi mywn kě yâlě coršov vârwnd w xar dě slâm w slvât biârt w râst dast žor gert w vrd dě bxwnd. Vali hovcu fâydě ndârt. Xar ei na ar hâkart w na heyn kě so pul dmmašt. Pur hiz vâb ho w pše jel sart. Xišwn ei masxarě kart w bš hw. No gudar bfam he kw klwmsâlâr ei xar dě âlaš hâkart ha.

Ěsě baš hun šmin pur ei raj. Vaxt ei pše ei ne dě barbkart, bš ho kě šahr ei digar cwtrâš dkwm šâgardi bešt he. Cwtrâšwn kâr rizěkâri ziâd dând hě,ne xâtar no ěštwn du digar brewn mwn všter bvwn he. Ne dě ne hamvlâyetiwn gâvaxt ywn šahr dlě midi w mišnâsi hn w ne brewn sarguzašt w blâ ei kw klwmsâlâr ei ěnwn saravart bo dě ne re tarif hâmikart. Xal moddat baěd, kw cwtrâši yi kâr dlě acin kârgaště bvu ha, kě rw bš ho ěstâ yi prwn, ne dě skkě dârt w ehtrâm dwnd he, zmin dě mâc kart w bvât:” ěstâ jwn, agar to ějâzě hâde hě, ma dal ham pše re tang bbi ha w ma xyâl ha baš hu ne dě bvin hi. Dunyâ ha xwra, nakr hě ěi vaxt ei no caš jinji gir hě w acin ma caš ne caš nasar hě.”

Ěstâ ei bvât:” xârě ha, ta dal w jwn yi pi ma šâgardi dě hâkart ha w a heyn xyâl dând hi kě xârě ci ta dě yâdgâr hâde hi w no heyn ywn kisě ha kw ne dlě kě dastgircw dar ha.”

Kotě ei bvât:” dastgircw ma re cic yi bdard xwnd hě?”

Ěstâ ei bât:” hâw, dastgircw cě dard ei xwnd hě? Bě xdâ agar dunyâ dě dâr hě w cw ndâr hě, ta kâr zâr ha. maxsusn ywn cw, har jgâ ei giraftâri ta re piš ehe w ta xyâl bhw ěštwn haq dě mtâlabě kr hě w ta zwr nars hě, dast kisě yi dim ěndind he w vând he – cw, bar birw. – no gudar cw barind hě w tâ to dastur nade hě, taraf dě dast vngind hě w ne dě âš w lâš gârdnnd hě.”

Pur xâšâl hâb ho w re sart. Du brewn veri, re ei sar mehmwnkošwn klwmsre brs he. Kě goš pnest w kisě w cw dě ěštwn jlov hwnde w bnâ kart tarif hâkartetn, martwn ei ne dě dovr hâkart w klwmsâlâr heyn ěnwn mywn dab ho. Mihâ:” adm vaxt ei ywn dunyâ yi ajalqrâbě ciwn dě vinnd hě yâ ěšnovnd hě âfâ gardnd hě ne dě mât ei bnd hě. Vân hn kě jur kmâbriž w kafgir vjud dând hě kw har jur xortni xâ dal dě bxâhě ne dlě barind hě, yâ van hn kě jur xar dar ho kw vaxti arar knd hâ aršafi dmiznd hâ. Ma ndi ha faqat bšnwnd ha, vali no ciz ei kw ywn kisě yi dlě dând hi, ěnwn mwn sar ha. klwmsâlâr xâšâl hâv ho w dal dlě bvât: ma kw nhwn duwn dě girâvart ha,ywn dě heyn har jur ei girâvnd hi. Sarb hâkart tâ jâ bxot. Bm he kotě yi sarbolin, bdi xov dar ha w kisě ne žir kallě ei, yâvâšu dast dim kisě ei bart kw tâ ne dě bnj hě kw…..

Nvâže kotě ei ěštwn dě bže bho bě xov. Tâ ne dast dim kisě ei bš ho, ne galdast dě bgert w bvât:” cw, bar birw.”

Cw bar bm he w klwmsâlâr yi sar w tan dě hwmalne w hwktwnd. Klwmsâlâr ei bât:” ma qalat kart ha, ma dě kâr ně.”

Kotě ei bât:” qalat kart ha ndan hwn, bašě kmâbriž w kafgir w xar dě byâ.”

Mihâ:” kmin kmâbriž, kmin xar?!”

Bvât:” pas baxâ.”

Klwmsâlâr ei bdi cw rahm ndând hě, bvât:” taind hi.”

Bvât:” daqat bo.”

Xlâsě xar w kmâbriž dě vgert w hami šovki re sart w sob knâr brs he. Bar bžed. Bm hě ne re bar vâkart. Pše w bre xâšâl hâv hě. Ne dě danuâvart w jinji nest qeynhâr bxârt. Pše vâpors he:” xâb, bvâ vete`i key dabo he w cě kart ha w sovqât cit biârt ha?”

Mihâ:” flwn šahr dabo hi w cwtrâši kâr kart ha w yekkě  hsâbi qâbal bâr sovqât biârt ha.”

Mihâ:” cic ha no?”

Mihâ:” dastgircw.”

Bvât:” ma bnamikrât kě šâxě dâr yi dim bcin hi w dastgircw xâr hâkr hi kw ma re dastgircw biârt ha?”

Mihâ:” ywn no dastgircw ei kw to frk knd he nst hě. Hami ywn dastgircw yi barkat mwn bho kw ma bkrât brewn kmâbriž w xar dě paš gir hi.”

Baěd šru kart sir tâ pyâz dě tarif hâkartetn. Pše w bre xâšâl bb hě w bvât:” ěsě ywn dě pindě fâmilwn dě hmârdn hwn tâ bazwn hn kw ham drw nadi ha.”

Pšin xišfâmil câšt re bm hě. Mastarin pur ei kmâbriž dě mywn ke ei âvart w jâvnwn dě câšt hâde. Androv coršov vârwnd w xar dě mywn âvart w aršafiwn dě ěnwn mywn vâbaxš hě. Tâ nmošwn bvâbaxuy dârt w no gudar fâmil pe bhě bš hw. Dumin šov kw ěnwn ěštre bi hn, ham veri hamě ci yi sohbat bho kw mastarin bre ei, bâ tuku dalhovlě, ostu vâpors he:” ywn ke yi hamě ci ěštwn jgâ ěštind hě, mwntâš boz dě nvinnd hi, na kw ho?”

Pše ei tuku kâtwn mwn xjâlat bhet w bvât:” hâ, na badjns, drvâžn bar bm hě. Ma heyn ni dě szâ brswn he. Ni kallě dě btâšt w xal bže. Na heyn bwrit. No jur kw bšnwnd ha, vinnd hâ btâště sar mwn bnaknd hâ ěštwn dwst w talxâwn prwn baš hw, byâbwn kallě dlě varwnnd hâ w šwnd hâ kě rva gule yi danu jgâ xwnd hâ. Rva vaxt ei ke re vgardnd hâ, vinnd hâ gule yi tayne du caš bal žnnd hě w dq ni dě tyind hě. Tars yi pi bwrižnd hâ, re yi sar kě aš ni rsnd hâ. Aš vand hâ: ašeyx rva key šwnd hâ? Vând hâ: bmi hi ma gule yi danu šhu, ma di kě ajalqrâb heyvwn danu dab hě. Aš vând hâ: vagard baš hwn ni dě bar bakr hwn. Vaxt ei vgardn hn, aš heyn trsnd hâ. Har du bwrižn hn. Re yi sar kě dandwně ei rsn hn. Dandwně vinnd hâ ašeyx w kadxdâ (rva w aš) dar hn bwrižn hn, ěnwn dě vând hâ: adar didrâ dân hin key šwn hin? Ěnwn heyn ěvvol tâ âxar, jâ dě tarif kn hn. Dandwně vand hâ: vagard`in, a ni šar dě xâ sar kam vâknd hi. Ěnwn vân hn: ham ywn heykal btarsi hwn, bnakrât jik deyn hwn. to pindě cě kr hě? Dandwně vand hâ: plpal dwnaku dě nvâžin riz ha, bškn hin zwn hin tiž ha!”

Aš w rva zmin trâ w dandwně hvâ yi trâ, dim rva gule ei re sarn hn. Ěnwn, hizvâbebě w rang vpparebě, gule yi dam eštin hn. Dandwně vng vng danu šwnd hâ, kě carx hvâ yi dlě žnnd hâ. Androv ni kallě yi btâště jgâ yi mywn nernd hâ w nhwnje dě dgaznd hâ. Boz yi kallě âtaš gind hě w ni dal nxâr gardnd hě w nâlaš sartě bar bpparnd hâ. Ve yi veri, kallě byâbwn dlě vârwnnd hâ w tâbsě hškin bar nabart ha kw na cit bb hě w key bš hw.

Kâtâ xuye qaš hâkn hn w pše vând hě:” har jur ei, ma ěwmr acin sar ha w ârwsbây bšobě hi, vali xâ ywn dastgircw yi qard dě bazwn hin.”

دیدگاهتان را بنویسید

*

این مطالب را هم بخوانید ...