امروز : ۲۴ مهر ۱۳۹۶
تبلیغات   |   درباره ما   |   تماس با ما
تبلیغات
سامانه پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه سنگسر نیوز
پیش بینی آب و هوا
مهدیشهر
مهر ۲۵, ۱۳۹۶, ۲:۱۴ ق.ظ
 

صاف
14°C
رطوبت: 31%
سرعت باد: 0 m/s شمال
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
  • 969
  • 1,390
  • 3,395,587
  • 1,104
  • 3,697
  • فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

داستان “چێل بست قەوێ” به همراه فایل صوتی

شهین کیپور

داستانی که در برابر شماست در حدود سال ۴٠ توسط زنده یاد مادر بزرگم خانم شهربانو قرائیان ( ئەخسەر شەربۆنو) برایم بازگویی شد. وی سواد خواندن و نوشتن نداشت و با توجه به آنکه در سال ۵٢ و در سن ٨۵ساگی از دنیای فانی چشم فرو می بندد تولدش حدود سال ١٢۶٧برآورد میگردد و نکات فوق حاکی از قدمت داستان و اصالت سنگسری آن است که با توجه به شفاهی بودن اصل داستان سعی شده است کتابت و ثبت آن کمترین فاصله را از اصل آن داشته باشد و متن تقریبا بدون تغییر و اشعار صرفا بعلت پاره ای ابهامات بازسازی شده است. امید است این داستان مقبول فرزندان سنگسر و دوستداران  تمدن کهن سنگسری واقع و قدم هر چند کوچکی باشد در حفظ و پاسداشت این میراث دیرین. ودر انتها سپاس ویژه از دکتر صداقتی که زحمت ویراست و بازخوانی داستان را متقبل شدند.
شهین کیپور

 

چێل بست قەوێ

قەدیما هەم دێ یی کۂ شا دارتهە کۉ کاتا ندارتهە ۉ خەلی نێ رێ غەم بۆهە. چێل ژن بندهۂ ۉ باز هێین خدا نێ دۂ ئۆولاد نەیندهۂ ۉ تا یۉن کۉ کۂ پیر دەرویش ئی کۉ دەبۆهە دێ رەد بیهە نێ قەلێی رسندهۂ ۉ کۂ سور سۆو نێ دیندهۂ ۉ واندهۂ : یۉن سۆو دۂ  ئەز وەسەط دولاپ کندهێ ۉ کۂ لاپ دۂ ئشترێ ۉ لاپ ئی دیگەر دۂ تە ئوۆلمین ژن خۉنهین، خدا خا دۂ کۂ پور دیندهۂ وەلی یۉن کۆتۂ خا دۂ وفا نەیندهۂ ۉ خا پرۉن نەمۉنندهۂ ۉ ویست رۉژ ئی ئوۆل دۂ رۉژی کۂ سال گوزەرۉنندهۂ یەعنی ویست رۉژ یی سەر ویست سالۂ بۉندهۂ.
شا دۂ خەلی خۆش بمهێ ۉ خاشال هابهۆ ۉ دەستور هادێ ئاینۂ مۉن کۂ قەصر خاراکرهن ۉ وەختی نێ پور دونیا ئمهێ نێ دۂ ئاینۂ قەصر دەنو کەرت ۉ هەودۂ ۉ هەژدۂ مین رۉژ هە کۉ کۆتۂ رسندهۂ ۉ عەقل رس بۉندهۂ ۉ وەختی نێ رێ شۉم ئاونهن نێ خۉراک دلۂ ئەسکێ دەرهە نێ دۂ پرتۆو کندهۂ ۉ دیفار یی ئاینۂ ترەک وگیندهۂ ۉ بەرکێ  مۉنگۆرشۆو هە ۉ مۉنگ یی سۉ دەنو سەرندهۂ ۉ کۆتۂ خەل مۆدەت سۉ مۉن سەرگەرم بۉندهۂ.
سبانرۉ پشێ دۂ واندهۂ: چێ مە رێ پەس یا گۆو یی قەلم مۉن غذا خار نەکنهین؟ شا ئۆرد دیندهۂ پەس ۉ گۆو قەلم مۉن نێ رێ خۆشمەزۂ خۉراک خار هاکرهن ۉ نێ خدمەت بەبرهن.
کۆتۂ ئی وەختی غذا دۂ بخۆرت نێ ئەسکێ دۂ وگێرت ۉ داردیفار یی جۉن سەرت ۉ جا ئاینۂ دۂ خۉرد کەرت ۉ بروم دۂ بدی هەم وێری دەبهۆ تاماشا می کەرت کۉ بدی کۂ کروۉن کۉ قەندهار یی شا یی مەستەرین دۆت یی بهۆ نهۉنجێ رەد می بهۆ. شا یی دۆت ئی تا کۆتۂ دۂ بدی کۂ دەل نێ سێی دەل نێ ئاشەخ ببهۂ ۉ نێ دى بوات کۉ ئەگەر قەندهار بمی هێ هەمی ئوۆل ئی قەندهار مە کێ هە ۉ بشهۉ. توکو بگزەرهێ دومین کروۉن کۉ قەندهار یی شا یی دومین دۆت یی بهۆ برس هێ ۉ نی دەل هێین کۆتۂ رێ دگتێ ۉ بوات ئەگەر قەندهار بمیهێ میۉن ئی قەندهار مە کێ هە. دبهۆ ۉ چۉند ساعەت بەعد ئی نێ شمین کروۉن کۉ شمین ۉ کەستەرین دۆت یی بهۆ برس هێ ئەندرۆو هەر دوۉن دەل دگتێ ۉ دۉختەرو ئی ئشتۉن نشۉنی دۂ کۆتۂ ئی دێ  می ها تە گۉشدارهی.
نەمین رۉ دێ یی شا ئی خیال دارت ئشتۉن لشگەر مۉن ئشکار بەشهۉ کۉ پور نێ هەمرێ سەرت ۉ دۉنێرهێ کۉ مە دۂ هێین پیندۂ بەبرهین. شا ئی هەر کارئی هاکەرت کۉ نێ دۂ دهارزهۂ ۉ نەبرهۂ نێ قەبول نەکەرت ۉ می ها مەگەر ئە زیندۉنی هی ۉ دەست ئی ئاخەر پشێر ئی تەن هادێ کۉ نێ دۂ بەبرهۂ ۉ چێل سوار نێ هەمرێ کەرت نێ دۂ واقۉ دارهن ۉ نۆ رۉ تا نمۆسەر صەحرا یی دلۂ پور پشێ یی هەرێ دەبهۆ ۉ نێ نەظەر دور نەمی سەرت. هوا ئێوار گەردێ بهۆ کۉ ناقەلکی کۂ ئاهو پێیدا ببهۂ ۉ پور ئی کەمۉن دەست گێرتۂ ئەسم دۂ ئاهو یی پێی وۉند. نی یۉن تەپۂ بۂ نهۉن تەپۂ ۉ یۉن دەرۂ بۂ نهۉن دەرۂ جست می ژێ ۉ نێ هێین نی هەمرێ می تاژن هێ تا یۉن کۉ سوارۉن مۉن دورسەرت ۉ نۆ ئنۉن نەظەر ئەیی وابهۆ ۉ کۂ داف دلۂ ئشتۉن دۂ جگا بدێ  ۉ پشێ ۉ نێ سوارۉن تا دو رۉ نێ رێ بگەردهۂ ۉ خەستۂ ببهۂ ۉ دێ رێ وگەردهۂ.
پور ئی وەختی بدی هشکین نێ رەج دنی هن ۉ ئنۉن بشۆتن مۉ نێ پەشت راست هابهۆ، داف بەرئمهێ ۉ دیم مەشەد ئی رێ سەرت. هەر شەهر ۉ ئابادی ئی می رس هێ کار می کەرت ۉ نێ مژد مۉن  ئشتۉن سەفەر یی خەرج دۂ بەر می ئارت ۉ بشهۆ ۉ واپۆرسهێ ۉ بشهۆ تا قەندهار ئی شەهر برس هێ.
وەختی شەهر دلۂ شهۆ بلند ئاواز بدێ:
سەنگسەر کۆتۂ هی ۉ قەندهار بمی هی                              خۆشخۉن بۆلبۆل ۉ سێیر ئی ویهار بمی هی
شا یی مەستەرین دۆت ئی بشنوند ۉ ئۆرد هادێ نێ دۂ قەصر رێ بیارت ۉ گەرم نێ دۂ پەزیرایی هاکەرت نمۆشۉن خۆفتن رێ کۆتۂ ئی ئشتۉن شمشیر دۂ دۉختەر ۉ ئشتۉن میۉن هۉندهێ ۉ سبانرۉ سۆب دیم میۉن شەهر ئی رێ سەرت ۉ دۉختەر ئی بوات:
کەوۉ شوی دوۆژهی ۉ پەنێرهی تە چەش بۂ رێ                      تۆ شۉندهێ ۉ مە دۂ نەبندهێ ئشتۉن کێ رێ
کۆتۂ ئی بوات:
کەوۉ نەبهێ ۉ ندارهێ مە رێ یۉن برەج                                 غەریب ئادم هی ۉ شۉند هی ئشتۉن کار یی رەج
بشهۆ ۉ بشهۆ  تا قەندهار یی میۉن برس هێ ۉ نهۉنجێ ئاواز بدێ:
سەنگسەر کۆتۂ هی ۉ قەندهار بمی هی                             خۆشخۉن بۆلبۆل ۉ سێیر ئی ویهار بمی هی
شا یی دومین دۆت ئی تا کۆتۂ یی ئاواز دۂ بشنوند تۉند بەر بمهۂ ۉ  دێ یی شا یی پور دۂ قەصر رێ بوەرت ۉ جەشن بگێرت  ئشتۉن رەفێقۉن دۂ دەعوەت کەرت ۉ هەمۂ جور غذا جور کەرت ۉ رەنگۂ رەنگۂ حاصەل ۉ ئابشەلۂ  بیارت ۉ ئەچین چکار کۉ نەکەرت ۉ نۆ شۆو تا شۆوگیر خۆش بگزەرۉنێ.
سبانرۉ پرۉن پشین کۉ کۆتۂ ئی خارۂوو دەم واژی هە ۉنێ خەستگی بەر بشوهە دیم شەهر یی تەینێ کندهۂ ۉ رێ سەرند هۂ ۉ دۉختەر واندها:
کەوۉ شوی دوۆژهی ۉ پەنێرهی تە چەش بۂ رێ                     تۆ شۉندهێ ۉ مە دۂ نەبندهێ ئشتۉن کێ رێ
کۆتۂ ئی وگاردن هێ:
کەوۉ نەبهێ ۉ ندارهێ مە رێ یۉن برەج                                غەریب ئادم هی ۉ شۉند هی ئشتۉن کار یی رەج
نمۆشۉن قەندهار یی تەینێ برس هێ ۉ باز نێ ئاواز بلند هاوهۆ:
سەنگسەر کۆتۂ هی ۉ قەندهار بمی هی                            خۆشخۉن بۆلبۆل ۉ سێیر ئی ویهار بمی هی
شایی کەستەرین دۆت ئی نێ ئاواز دۂ بشنوند ۉ نێ دۂ قەصر رێ ببەرت ۉ هەر دو دەلفەند ۉ ئاشەخ ، خاشال و سەرکێیف تا سۆب جینجی نێست ۉ تەعریف هاکەرت ۉ هاریژهۂ ۉ ئۆستو با هەم زندگی دۂ بنا کەرت ۉ کۂ چۉند وەخت بەعد کۂ رۉ کۆتۂ یی می ها مە تەن پلەشت ببی هە ۉ پیندۂ گرماوۂ بەشهو ۉ چۂ چەم بەشهو کۉ هشکین سەرساب نەبهون.
دۉختەر ئی بوات: چاوەر تە سەر کندهی ۉ تە دۂ گرماوۂ رێ بند هی.
کۆتۂ ئی بوات:
کی هاکەرت کی نەکەرت یۉن قاضی دۉختەر ئی کەرت                     مە دۂ چاوەر بۂ سەر  شیرازی دۉختەرئی کەرت
شادۆت ئی بدی نی کار درەست نەبۆهە بوات کۂ قەوێ خارکندهی کۉ چێل بست دارهۂ ۉ تە دۂ دواژنندهی ۉ تە دۂ گرماوۂ رێ بندهی.
کۆتۂ ئی وەختی ئشتۉن چێل بست قەوێ دۂ دوۆت دیم گرماوۂ ئی رێ سەرت ۉ دۉختەر مۉن دەم گرماوۂ ئی وەعدۂ کەرت. دۉختەر ئی کۂ سنگ بژێ ۉ بشهۉ دەم گرماوۂ ئی بدی کۆتۂ دنهۂ. خەلی ناراحەت ببهۂ ۉ بلند بخۉند:
چێل بست قەوێ چێل بست ئی ناپێیوەست هە                     سەنگسەر مرکهین دەل مە مۉن دنەوەست هە
کۆتۂ  کۉ ئالەشی کفت یی کوچۂ بشۆبهۆ نی صدا دۂ بشنۉند ۉ جواب بدێ
چێل بست قەوێ یی چێل بست خەلی، خارۂ پێیوەست هە      سەنگسەرمرکێهین ئی دەل دۂ تە مۉن دوەست هە
نۆ گودەر صدا یی رەج بشهۆ ۉ شادۆت دۂ بەنگێ ۉ باهەم گرماوۂ یی دەنو شهۉ.
کۆتۂ ئی دلی ئشتۉن دۂ بشۆشت ۉ بەربشۆتن رێ پا بۂ جۆفت ببهۆ. دۉختەر یی موی بلند بهۆ ۉ وشتێر وەخت دروایێس دارت. کۆتۂ دۂ بوات تۆ بەشۂ لاولۉ دوۆژ ۉ مە گۉشدار بۆ. کۆتۂ بەربمهێ ۉ لاولۉ دوۆت  ۉ چۉن خەستۂ ببێ بهۆ حۆولۂ دۂ ئشتۉن دیم دوۉند ۉ نهۉنجێ خۆو واشهۆ.
نۆ ترا قەندهار یی عەجوزۂ ژینۉن ئی شا یی شۂ پورۉن دۂ خەبەر کەرت کۉ خا خاک کۂ نەرکۆتۂ مۉن رەفێق ببی هۆ ۉ ئەلا گرماوۂ بشوهن ئشتۉن دۂ بەشۆرهن.شۂ برێ با هەم دیم گرماوۂ ئی رێ سەرت. مەستەرین دلی تەر برس هێ جلۆو تەر گرماوۂ ئی دەنوشهۆ ۉ بدی کۆتۂ نهۉنجێ سەربینۂ خۆتهە. خیال دارت شمشیر مۉن نێ فەرق دۂ دێنهۂ، مۉنتاش ئشتۉن پرۉن بوات ئوۆل نێ ریخت دۂ بوینهی چۂ جور هە ۉ ئۆستو حۆولۂ دۂ پەش ژێ ۉ بدی عەجەب خۆش جوۉن ۉ گیرا هە ۉ نێ دیم نور واریندهۂ . ئشتۉن کار مۉن پەشیمۉن وابهۆ ۉ دەنو بەربمهێ .
دومین برێ سەرهارس هێ ۉ وەختی سەرساب ببهۆ چۂ خەبەر هە ، دادا دۂ جێل بگن هێ کۉ ئەدەر بی غێیرەت چێ هێ ۉ چێ نێ دۂ نەکۆشت هە ۉ گرماوۂ ئی دەنو شهۆ. نێ هێین ئشتۉن پرۉن بوات با وێتێهی نۆ چۂ قیافۂ داندهۂ کۉ دادا دۂ وارۉندهە. وەختی نێ صورەت دۂ بدی  برێ یی وێری پەشیمۉن وابهۆ بوات کۉ ئەگەر مە خاک ئی هەمچۂ کۆتۂ مۉن رفاقەت هاکەرت هە خارۂ کار هاکەرت هە ۉ کەلۂ دۂ ژیر وۉند ۉ گرماوۂ بەربمهێ ۉ درەست هەمی نۆ گودەر کەستەرین برێ برس هێ ۉ دو برێ ۉن یی حەرف دۂ کۉ نێ دۂ می ها ئوۆل نێ دۂ بوین بەعد نێ دۂ بەکۆش دۂ گۉش نەکەرت ۉ ئنۉن دۂ خاست نەکەرتۂ  دەنو شهۆ ۉ وەختی کۆتۂ دۂ بدی شمشیر مۉن نێ فەرق دۂ ورۉند ۉ وشکافت. حۆولۂ پەش سەرت ۉ نێ چەش شازدۂ یی دیم سەرت ۉ نۆ گودەر ئشتون دۂ لەعنەت کەرت کۉ چێ برێ ۉن حەرف دۂ گۉش نەکەرت هە ۉ کۂ هەمچۂ نور وارەتۂ مرکێهین دۂ بکۆشتهە ۉ هەمزین ناراحەت ئی ببهۆ کۉ گرماوۂ یی بالم دلۂ شمشیر ئشتۉن پتوم کەرت ۉ ئشتۉن دۂ بکۆشت.
شا یی دۆت یی کار کۉ تۉم ببهۆ خەزینۂ بەر بمهۂ ۉ وەختی بدی کۆتۂ سەربینۂ خۆتهە بوات:
یۉن سەنگسەر مرکێهین نەمی زنات خۆش خاب هە         بەشهو جلۆوتەرو ئە نەکرهۂ نێ حال خراب هە
توکو دەم تەر ئمهۂ ۉ بدی ئەلبدا، نی ئەجیز مرکێهین خون دۉژێوۂ هە. خەلی ناراحەت ببهۂ.
کۆتۂ ئی بوات:
جا مە تابوت دۂ دەست یی سەر بەبرهین                      مە تابوت یی دۆور دۂ شمشیر دەچین هین
مە رێ شەم ۉچلێ رشــــــــۉن هاکرهین                       مە خەبەر دۂ مە مۆی پشێر رێ بەبرهین

جا جەم ببهۂ ۉ نەش دۂ هەمی نۆ جور کۉ ئەندرەز هاکەرت بهۆ سکۂ دارتۂ شۉرگێ بەرت ۉ نەش ببەرتن یی گودەر شا یی دۆت پەش بۉن ئی شهۉ ۉ بۉن ترا ئشتۉن دۂ تابوت یی سەر وۉند. تابوت یی دۆور یی شمشیر نی تەن فرو شهۆ ۉ نی هێین جۉن وسپارت. مەرتۉن ئی هەر دو نەش دۂ وەر وەر چال کەرت ۉ چۉند رۉژ بەعد ئی نێ کۆتۂ یی گۉر یی سەر دو گۆل سۆوز هابهۆ کۉ جینجی مۆسێبۂ بهۆ. وەخت ئی یۉن خەبەر شەهر دچپینهێ پیر دەرویش کۉ نهۉنجێ دەبهۆ ئی بوات گۉر دۂ وشکافهن ۉ کۆتۂ یی گۉر دۂ وشکافت ۉ بدی کۉ کۆتۂ ۉ دۉختەر کۂ جگا دەرهن. ئنۉن دۂ بەر بیارت ۉ دیم بۂ قەبلۂ بخۆسنێ  دو رکعەت نماز بخۉند ۉ خدا مۉن بخاهۂ ئنۉن دۂ دو رێ عۉمر هادێ هۂ. ئنۉن دو زندۂ وابهۂ ۉ قەندهار یی شا ئی هەفت شۆوندرۉ ئنۉن رێ جەشن بگێرت ۉ ئنۉن دۂ ئۆرسو زۉمێ کەرت ۉ کۆتۂ مۉن بخاهێ کۉ چۉن ئە پیر ببوهی بیرۉ ۉ پادشاهی دۂ قەبول کۂ ۉ قەندهار بەمۉن. وەلی کۆتۂ ئی قەبول نەکەرت ۉ بوات کۉ مە دەل هەم مۆی پشێ رێ تەنگ ببوهە ۉ ئەگەر بوارزهۂ دێ رێ بەشهۉ.
نۆ ترا دێ یی شا ئی دەستور هادێ بهۆ کۉ ئوۆل شەهر یی کۉ یی سەر کۉ نهۉنجێ مۉن جا شەهر ۉ نە بروم فەرخ می بهۆ، کۂ قەلێی بسازن ۉ ئشترێ شۆوندرۉ نهۉنجێ چەش رێ دارت کۉ نێ پور بیێهۂ.
یۉن رۉژا بهۆ کۉ ناقەلکی کۂ رۉ بدی نێ پور بکاشدار دەرهە  دێ رێ ئیندهۂ ۉ نێ ئەدەر دیدرا دارت  قەلێی یی پادمۉن بەرس هۂ کۉ کۉ ژیر سەرت ۉ بۉمەرت.
پور پشێ رێ بزوکهێ ۉ مەرگداری هاکەرت ۉ شاهی برس هێ ۉ نۆ بەعد ئەز ئۉن خەل سال دێ یی دادگەر شا بهۆ ۉ خدا ئی نێ دۂ کاتا خەلی هادێ ۉ مەرتۉن ئی هێین نێ دۂ خەلی دۉست دارت

دانلود فایل صوتی

CEL BST QAVE

Qadima ham de yi kě šâ dart ha kw kâtâ ndârt ha w xali ne re qam bo ha. cel žn bnd hě w bâz heyn Xdâ ne dě ovlâd naynd hě w tâ ywn kw kě  pir darviš ěi kw dabo ha de rad bi ha ne qaley rsnd hě w kě sur sov ne dind hě w vând hě: ywn sov dě az vasat du lâp knd he w kě lâp dě ěštre w lâp ěi digar dě ta ěvvolmin žn xwn hin, Xdâ xâ dě kě pur dind hě vali ywn kotě xâ dě vfâ naynd hě w xâ prwn namwnnd hě w vist rwž ěi ěvvol dě rwž ěi kě sâl guzarwnnd hě, yaěni vist rwž ěi sar vist sâlě bwnd hě.
Šâ dě xali xoš bm he w xâšâl hâb ho w dastur hâde âyně mwn kě qasr xârâkr hn w vaxti ne pur dunyâ ěm he ne dě âyně qasr danu kart w havdě hažděmin rwž ha kw kotě rsnd hě w aql rs bwnd hě w vaxti ne re šwm âvn hn ne xwrâk dlě aske dar ha, ne dě prtov knd hě w difâr yi âyně trak vgind hě w barke mwngoršovu ha w mwng yi sw danu sarnd hě w kotě xal moddat sw mwn sargarm bwnd hě.
Sbânrw pše dě vând hě: ce ma re pas yâ gov yi qalm mwn qzâ xâr nakn hin? Šâ ord dind hě pas yâ gov qalm mwn ne re xošmazě xwrâk xâr hâkr hn w ne xdmat babr hn.
Kotě ěi vaxti qzâ dě bxort ne aske dě vgert w dârdifâr yi jwn sart w jâ âyně dě xwrd kart w brum dě bdi, hamveri dab ho tâmâšâ mikart kw bdi kě krvwn kw qandhâr yi šâ yi mastarin dot yi bho nhwnje rad mib ho. Šâ yi dot yi tâ kotě dě bdi kě dal ne sey dal ne âšax bb hě w ne dě bvât kw agar qandhâr bmi he hami ěvvol ěi qandhâě ma ke ha. dbho w cwnd sâat baěd ěi ne, šmin krvwn kw šmin w kastarin dot yi bho brs he, androv har duwn dal dgte w dwxtar ěi ěštwn nšwni dě kotě ěi de w mihâ ta gwšdâr hi.
namin rw de yi šâ ěi xyâl dârt ěštwn lšgar mwn ěškâr baš hw kw pur ne hamre sart w dwner he kw ma dě heyn pindě babr hin. Šâ ěi har kâr ěi hâkart kw ne dě dhârz hě w nabr hě ne qabul nakart w mihâ magar a zindwni hi w dast ěi âxar pšer ěi tan hâde kw ne dě babr hě cel svâr ne hamre kart ne dě vâqw dâr hn w no rw tâ nmosar sahrâ yi dlě pur pše yi hamre dab ho w ne nazar dur namisart. Hvâ evâr garde bho kw nâqalki kě âhu peydâ bb hě w pur ěi kamwn dast gertě asm dě âhu yi pey vwnd. ni ywn tappě bě nhwn tappě w ywn darě bě nhwn darě jst miže w ne heyn ni hamre mitâžne tâ ywn kw svârwn mwn dur sart w no ěnwn nazar ayi vâb ho w kě dâf dlě ěštwn dě jgâ bde w pše w ne svârwn tâ du rw ne re bgard hě w xastě bbhě w de re vgard hě.
Pur ěi vaxti bdi hškin ne raj dni hn w ěnwn bšotn mwn ne pašt râst hab ho, dâf bar ěm he w dim mašad ěi re sart. Har šahr w âbâdi ěi mirs he kâr mikart w ne mžd mwn ěštwn safar yi xarj dě bar miârt w bš ho  w vâpors he w bš ho tâ qandhâr ěi šahr brs he.
Vaxti  šahr dlě šho blnd âvâz bde:
Sangsar kotě hi w qandhâr bmi hi Xošxwn bolbol w seyr ěi vihâr bmi hi
Šâ yi mastarin dot ěi bšnund w ord hâde ne dě qasr re biârt w garm ne dě pazirâyi hâkart. Nmošwn xoftn re kotě ěi ěštwn šmšir dě dwxtar w ěštwn mywn hwnd he w sbânrw sob dim mywn šahr ěi re sart w dwxtar ěi bvât:
Kavw švi dvož hi w paner hi ta caš bě re To šwnd he w ma dě nabnd he ěštwn ke re
Kotě ěi bvât:
Kavw nab he w ndâr he ma re ywn braj Qarib âdm hi w šwnd hi ěštwn kâr yi raj
Bš ho w bš ho tâ qandhâr yi mywn brs he nhwnje âvâz bde:
Sangsar kotě hi w qandhâr bmi hi Xošxwn bolbol w seyr ěi vihâr bmi hi
Šâ yi dumin dot ěi tâ kotě yi âvâz dě bšnwnd twnd bar bm hě w de yi šâ yi pur dě qasr re bvart w jašn bgert w ěštwn rafeqwn dě daěvat kart w hamě jur qzâ jur kart w rangě rangě hâsal w âbšalě biârt acin ckâr kw nakart w no šov tâ šovgir xoš bgzarwn he.
Sbânrw prwn pšin kw kotě ěi xârěvu dam vâži ha w ne xastgi bar bšu ha dim šahr yi tayne knd hě w re sarnd hě w dwxtar vând ha:
Kavw švi dvož hi w paner hi ta caš bě re To šwnd he w ma dě nabnd he ěštwn ke re
Kotě ěi vgârdn he:
Kavw nab he w ndâr he ma re ywn braj Qarib âdm hi w šwnd hi ěštwn kâr yi raj
Nmošwn qandhâr yi tayne brs he bâz ne âvâz blnd hâv ho:
Sangsar kotě hi w qandhâr bmi hi Xošxwn bolbol w seyr ěi vihâr bmi hi
Šâ yi kastarin dot ěi ne âvâz dě bšnund w ne dě qasr re bbart w har du dalfand w âšax, xâšâl w sar keyf tâ sob jinji nest w taěrif hâkart w hâriž hě w ostu bâ ham zndgi dě bnâ kart w kě cwnd vaxt baěd kě rw kotě ěi mihâ ma tan plašt bbi ha w pindě grmâvě baš hu w cě cam baš hu kw hškin sarsâb nab hwn.
Dwxtar ěi bvât: câvar ta sar knd hi ta dě grmâvě re bnd hi.
Kotě ěi bvât:
Ki hâkart w ki nakart ywn qâzi dwxtar ěi kart Ma dě câvar bě sar širâzi dwxtar ěi kart
Šâdot ěi bdi ni kâr drast nabo ha bvât kě qave xâr hâknd hi kw cel bst dâr hě w ta dě dvâžnnd hi w  ta dě grmâvě re bnd hi
Kotě ěi vaxti ěštwn cel bst qave dě dvot dim grmâvě ěi re sart w dwxtar mwn dam grmâvě ěi vaědě kart. Dwxtar ěi kě sng bže w bš hw dam grmâvě ěi bdi kotě dn hě. Xali nârâhat bb hě w blnd bxwnd
Cel bst qave cel bst ěi nâpeyvast ha Sangsar mrkehin dal ma mwn dnavast ha
Kotě ěi kw âlaši kft kucě bšo bho ni sdâ dě bšnund w jvâb bde:
Cel bst qave yi cel bst xali xârě peyvast ha Sangsar mrkehin ěi dal dě ta mwn dvast ha
No gudar sdâ yi raj bš ho w šâdot dě bange w bâ ham grmâvě yi danu šhw.
Kotě ěi dli ěštwn dě bšošt w barbšotn re pâ bě joft bb ho. Dwxtar yi muy blnd bho všter vaxt drvâyes dârt. Kotě dě bvât to bašě lâvlw dvož w ma gušdâr bo. Kotě bar bm he w lâvlw dvot w cwn xastě bbe bho hovlě dě ěštwn dim dvwnd w nhwnje xov vâš ho.
Nottrâ qandhâr yi ajuzě žinnwn ěi šâ yi šě purwn dě xabar kart kw xâ xâk kě nar kotě mwn rafeq bbi ho w alâ grmâvě bšu hn ěštwn dě bašor hn. Šě bre bâ ham dim grmâvě ěi re sart. Mastarin dlitar brs he jlovtar grmâvě yi danu šho w bdi kotě nhwnje sarbině xot ha. xyâl dârt šmšir mwn ne farq dě deyn hě, mwntâš ěštwn prwn bvât ěvvol ne rixt dě bvin hi cě jur ha w ostu hovlě dě paš že w bdi ajab xošjvwn w girâ ha w ne dim nur vârnd hě. Ěštwn kâr mwnpašimwn vâb ho w danu bar bm he.
Dumin bre sar hârs he w vaxti sarsâb bb ho cě xabar ha, dâdâ dě jel bgn he kw adar bi qeyrat ce he w ce ne dě nakošt ha w grmâvě yi danu šho. Ne heyn ěštwn prwn bvât bâ vete hi no cě qyâfě  kw dâdâ dě vârwnd ha. vaxti ne surat dě bdi bre yi veri pašimwn vâb ho. Bvât kw agar ma xâk ěi hamcě kotě mwn rfâqat hâkart ha xârě kâr hâkart ha w kallě dě žir vwnd w grmâvě bar bm he w drast hami no gudar kastarin bre brs he w du brewn yi  harf dě kw ne dě mihâ ěvvol ne dě bvin baěd ne dě bakoš dě gwš nakart w ěnwn dě xâst nakartě  danu šho w vaxti kotě dě bdi šmšir mwn ne farq dě vrwnd w vškâft. Hovlě paš sart w ne caš šâzdě yi dim sart w no gudar ěštwn dě laěnat kart kw ce brewn harf dě gwš nakart ha  w kě hamcě nurvâratě mrkehin dě bkošt ha w hamzin nârâhat ěi bb ho kw grmâvě yi bâllm dlě šmšir ěštwn ptum kart w ěštwn dě bkošt.
Šâ yi dot ěi kâr twm bb ho xazině bar bm hě vaxti bdi kotě sarbině xot ha bvât:
Ywn sangsar mrkehin namiznât xošxâb ha Bašu jlovtaru a nakr hě ne hâl xrâb ha
Tuku damtar ěm hě bdi albdâ, ni ajizě mrkehin xun dwževě ha.xali nârâhat bb hě w kotě ěi bvât:
Jâ ma tâbut dě dast yi sar babr hin Ma tâbut yi dovr dě šmšir dacin hin
Ma re šam w cle ršwn hâkr hin Ma xabar dě ma moypšer re babr hin
Jâ jam bb hě w naš dě hami no jur kw andraz hâkart bho skkě dârtě šwrge bart w naš bbartn yi gudar šâdot pašt bwn ěi šhw w bwn trâ ěštwn dě tâbut yi sar vwnd. Tâbut yi dovr yi šmšir ni tan frw šho w ni heyn jwn vspârt. Martwn ěi har du naš dě varvar câl kart w cwnd rwž baěd ěi ne kotě yi gwr yi sar du gol sovz hâb ho kw jinji mosevě bho. Vaxti ywn xabar šahr dcpin he pir darviš kw nhwnje dab ho ěi bvât gwr dě vškâfn w kotě yi gwr dě vškâft w bdi kotě w dwxtar kě jgâ dar hn. Ěnwn dě bar biârt dim bě qablě bxosn he du rkat nmâz bxwnd w Xdâ mwn bxâ hě ěnwn dě du re ěwmr hâde hě. Ěnwn du zndě vâb hě w qandhâr yi šâ yi haft šovndrw ěnwn re jašn bgert w ěnwn dě orsuzwme kart w kotě mwn bxâ he kw cwn a pir bbu hi birw w pâdšâhi dě qabul kě w qandhâr bamwn. Vali kotě ěi qabul nakart w bvât kw ma dal ham moypše re tang bbu ha w agar bvârz hě de re baš hu.
Nottrâ de yi šâ ěi dastur hâde bho kw ěvvol šahr yi kw yi sar kw nhwnje jâ šahr w brum farx miv ho , kě qaley bsâzn w ěštre šovndrw caš re dârt kw ne pur bye hě.
Ywn rwžâ bho kw nâqalki kě rw bdi ne pur bkâšdâr dar ha de re ind hě w ne adar didrâ dârt qaley yi pâdmwn bars hě kw kw žir sart w bwmmart.
Pur pše re bzuk he w margdâri hâkart w šâhi brs he w no baěd az ěwn xal sâl de yi dâdgar šâ bho w Xdâ ěi ne dě kâtâ xali hâd he w martwn ěi heyn ne dě xali dwst dârt.

۳ پاسخ به “داستان “چێل بست قەوێ” به همراه فایل صوتی”

دیدگاهتان را بنویسید

*

این مطالب را هم بخوانید ...